Kantoren

ProMéxico

ProMéxicoMissie

Wij willen directe buitenlandse investeringen en de export van producten en diensten aantrekkelijker maken. Daarnaast willen we ook de internationalisering van Mexicaanse bedrijven promoten om op die manier bij te dragen tot de sociaal-economische ontwikkeling van het land. Ons doel is ook om het imago van Mexico te versterken als strategische vennoot om handel mee te voeren.

Visie

ProMéxico is en wordt erkend als een Mexicaanse entiteit die cruciaal is om de internationale handel te bevorderen en die de realisatie van projecten op een effectieve manier leidt.

Waarden

Gelijkheid en non-discriminatie

In ProMéxico gelijkwaardigheid van mensen en non-discriminatie naar etniciteit, huidskleur, geslacht, leeftijd, handicap, religie, zwangerschap, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, gezinssituatie, of een andere reden wordt bevorderd, bevoorrechtend gelijkheid rechten en toegang tot kansen. Evenzo bevordert het de gelijkheid van arbeidskrachten, waarbij dezelfde arbeidsvoorwaarden in de aanbestedingsprocedures worden verleend, zonder discriminatiecriteria. Het wordt gezocht dat alle mondelinge en schriftelijke communicatie van de entiteit een inclusieve en niet-seksistische taal bevat met het doel om een ​​werkklimaat vrij te maken van discriminatie.

Samenspel

In ProMéxico talent en interesse in de projecten van anderen, samen te werken om te versterken en coördineren van de inspanningen die nodig zijn om te voldoen aan de institutionele doelen en doelstellingen, altijd werken voor de tevredenheid van onze klanten wordt gedeeld.

Persoonlijk en professioneel evenwicht

In ProMéxico worden verschillende medewerkers aangeboden aan de medewerkers om hun persoonlijke en professionele leven te verzoenen, waarbij de ruimten van sociale en vertrouwde samenleving in acht worden genomen. Het integrale evenwicht van het personeel heeft een directe invloed op het besluitvormingsproces en de verwezenlijking van de doelstellingen van de instelling.

Continue verbetering

Het personeel van ProMéxico is erop toegewijd om zijn functies te vervullen met kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit. Ook, creativiteit en innovatie worden toegepast op zoek naar een betere service, het onderhoud en de verbetering van de kwaliteit van de werkzaamheden, ze documenteren en op zoek naar de overdracht van verworven kennis aan het team.

Eerlijkheid en transparantie

De officiële ambtenaren van ProMexico houden zich aan de beginselen van eerlijkheid en transparantie die door de toepasselijke wetten worden verstrekt. Het creëert vertrouwen, zowel binnen als buiten de entiteit, waardoor het publiek informatie krijgt over de werking ervan en bijdraagt ​​aan de samenleving beter geïnformeerd en beter geïnformeerd te maken. Bovendien is het personeel van deze instelling is onderworpen aan het toezicht van de bevoegde toezichthoudende instanties en de geregeerd, verantwoordelijk voor de uitoefening van de opgedragen taken, en aldus bijdragen tot de verantwoordelijkheid van de federale overheid.

Houding van de dienstverlening

De openbare ambtenaren van ProMexico voeren hun dagelijkse werkzaamheden uit met een solide dienstverband, waarbij hun verantwoordelijkheden en verplichtingen ten opzichte van de samenleving worden erkend. Daarom wordt burgerschap eerlijk, hartelijk en niet-discriminerend behandeld, waarbij hun mensenrechten worden geëerbiedigd, om vertrouwen, geloofwaardigheid en respect te verwerven.

Maatschappelijke betrokkenheid

ProMéxico is een instelling die de ontwikkeling van het land en de verbetering van de sociale omstandigheden bevordert, gehoorzamen het principe van het algemeen welzijn en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling, zodat het gedrag van hun persoonlijke en zakelijke activiteiten in overeenstemming zijn met deze verbintenis.

Interinstitutionele samenwerking

ProMéxico's ambtenaren ondersteunen op efficiënte en respectvolle wijze personeel van andere agentschappen en entiteiten van de federale overheid, lokale overheden en overheden van andere landen, evenals andere instellingen, bij het verlenen van ondersteuning, aandacht, informatie, samenwerking en diensten. De samenwerkingsmechanismen worden aangepast aan de toegelaten kanalen en procedures, zonder inbreuk te maken op de nationale en internationale voorschriften die hierbij bestaan. Extra monitoren dat de informatie die door agentschappen, organisaties, lokale, provinciale regeringen van andere landen en instellingen uitsluitend gebruikt bij activiteiten die betrekking ProMéxico, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van toepassing in zijn geval.

Objectieven

Meehelpen om acties te besturen, coördineren en uitvoeren die dienen voor de promotie van buitenlandse handel en directe buitenlandse investeringen aantrekken die de departementen en de entiteiten van de federale overheid uitvoeren.

Bevorderen en ondersteunen van de uitvoeractiviteit en de internationalisering van Mexicaanse bedrijven door middel van maatregelen die de mechanismes voor de bevordering van het concurrerende uitvoeraanbod, vooral van kleine en middelgrote ondernemingen, herschikken, versterken, verbeteren en innoveren.

erspreiden en aanbieden van advies– vooral voor KMO’s - over de voordelen verbonden aan internationale verdragen of aan onderhandelingen over handelskwesties, om zo de plaatsing van hun producten en diensten op de internationale markt te bevorderen, op een rechtstreeks of onrechtstreekse manier.

Aanbieden van advies en technische bijstand over export naar Mexicaanse bedrijven.

Organiseren en ondersteunen van de deelname van bedrijven en producenten aan missies, beurzen en commerciële tentoonstellingen die in het buitenland plaatsvinden, om zo nationale producten te verspreiden en om de oprichting van distributiecentra van deze producten in andere landen te verbeteren.

Promoten van activiteiten gericht op het aantrekken van directe buitenlandse investeringen die de departementen en de entiteiten van de federale overheid uitvoeren, alsook het ondersteunen van de lidstaten bij de lokalisering van de directe buitenlandse investeringen op nationaal terrein.