Kantoren

ProMéxico

ProMéxicoStappen om te investeren in Mexico

Een visa verkrijgen:

Nationaal Instituut voor Migratie. Ministerie van Binnenlandse Zaken.. (http://www.inami.gob.mx )

Gelijk welke buitenlander die nationaal gebied betreedt met als doel om verschillende investeringsalternatieven te kennen, een directe investering te doen of om ze te controleren, om een buitenlands bedrijf te vertegenwoordigen of om buitenlandse transacties uit te voeren, moet over een visum beschikken om aan zakelijke activiteiten te mogen doen. De algemene bevolkingswet en zijn regelgeving regelen deze kwestie.

De procedure moet worden voorgelegd aan het Nationaal Instituut voor Migratie. De maximale tijd voor het besluit is 35 kalenderdagen.

Algemene vereisten:

 1. Officieel aanvraagformulier voor procedure met betrekking tot migratie, naar behoren ingevuld en ondertekend in tweevoud.
 2. Kopie, en indien mogelijk, het origineel voor de controle van alle pagina’s van het geldig paspoort van de buitenlander.
 3. Als de geïnteresseerde de procedure doorvoert via een volgemachtigde of een wettelijk vertegenwoordiger, moet deze kunnen voorleggen dat de hoedanigheid hem toegekend is door de buitenlander, alsook een kopie van een officieel geldig identiteitsbewijs die een foto en een handtekening van wettelijke vertegenwoordiger bevat, indien dit het geval is.

Indien u meer informatie wenst over deze en andere vereisten, consulteer dan de handleiding voor Migratieprocedure Para van het Nationaal Instituut voor Migratie: http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Manual_tramites 

Regelgeving en Registratie van de Buitenlandse Investering:

Verantwoordelijke instantie: Directie-Generaal van Buitenlandse Investeringen (DGBI) (DGIE). Ministerie van economische zaken. (www.economia.gob.mx )

De buitenlandse investeringswet bepaalt dat buitenlandse investeringen kunnen deelnemen in gelijk welke verhouding aan het sociaal kapitaal van Mexicaanse bedrijven; verwerven van vaste activa, investeren in nieuwe gebieden van economische activiteit of produceren van nieuwe productielijnen, openen en bedienen van nieuwe vestigingen en uitbreiden of verplaatsen van al bestaande vestigingen, behalve voor de uitdrukkelijk in de wet vernoemde uitzonderingen.

Buitenlandse Investeringswet (BI) (LIE): http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/44.pdf 

Het Rijksregister van Buitenlandse Investeringen (RRBI) (RNIE) is het gebied van de federale regering waar de buitenlandse investeringen ingeschreven worden die in ons land terechtkomen.

De buitenlandse Investeringswet voorziet in verschillende inschrijvingen voor de RRBI (RNIE). Uwerzijds, verschaft het reglement van de Buitenlandse Investeringswet en het Nationaal Register van Buitenlandse Investeringen de procedure om de nodige formaliteiten in orde te brengen.

Indien u meer informatie wenst over de procedure en de vereisten consulteer het (RRBI) RNIE: http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa 

Reglement van de Buitenlandse Investeringswet en het Nationaal Register van Buitenlandse Investeringen: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LIERNIE.pdf 

Procedure voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Verantwoordelijke instantie: Directie-Generaal van Juridische zaken, Ministerie van Buitenlandse Zaken. (http://www.sre.gob.mx )

Een vergunning van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is vereist voor de oprichting van vennootschappen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken verleent enkel vergunningen om een vennootschap op te richten wanneer de benaming of de firmanaam, die men wil gebruiken, niet al gebruikt wordt door een andere vennootschap. Wanneer de benaming of firmanaam woorden of termen bevat waarvan het gebruik wordt geregeld door andere wetten, zal het Ministerie van Buitenlandse Zaken de autoriteiten bedingen die de wetsbepalingen inzake het gebruik van de vergunningen opstellen.

Indien u meer informatie wenst over de procedure en de vergunningen consulteer de Directie-Generaal van Juridische Zaken. Ministerie van Buitenlandse Zaken: http://www.sre.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/adquisiciones-por-extranjeros 

Procedurehandleidingen: http://www.sre.gob.mx/index.php/manuales-de-procedimientos-de-las-unidades-administrativas/159 

Registratie bij het Openbaar Register van Vastgoed en Handel, Openbare Makelaars en Advocaten:

De ORVH (RPPC) is een openbare instelling die zekerheid, rechtszekerheid, eigendomsbescherming, uw overdracht, heffingen en de effecten van geregistreerde rechten garandeert, alsook alle rechtshandelingen uitgevoerd door bedrijven en corporaties.

Bij de ORVH (RPPC) kunt u een eenvoudige of een gecertificeerde kopie van de Registratie van het eigendom verkrijgen die onderworpen is aan vervreemding; u kunt ook een certificaat van de heffingen krijgen van onroerend goed, gevestigd ergens in de Mexicaanse Republiek. U kunt te weten komen wie de eigenaar is van het onroerend goed onderworpen aan de verkoop en of het bedrijf of de corporatie ingeschreven is in het Openbaar Register.

De ORVH (RPCC) is een institutie die afhankelijk is van elke staat van de Mexicaanse Republiek; ze verschaft veiligheid en reclame voor bepaalde rechtshandelingen met betrekking tot onroerend goed of een corporatie.

Consulteer bijkomende informatie over ORVH (RPPC):

De openbare bemiddelaar is een bijzonder jurist, gespecialiseerd in commerciële en financieel-economische aspecten, aan wie de Mexicaanse overheid de volgende functies opdraagt: bemiddelaar, taxateur, juridisch adviseur, autoriteit en notaris. Andere functies zijn bepaald door de Federale Wet van Openbare Bemiddeling (FWOB) (LFCP) en andere wet-of regelgevingen, via de respectieve machtiging uitgegeven door het federaal kabinet van het Ministerie van Economische Zaken.

De openbare bemiddelaar biedt veiligheid, vertrouwen, efficiëntie en dynamiek aan in zijn interventies, aangezien die een gekwalificeerd kenner van de markt is, niet een eenvoudige tussenpersoon, maar een ervaren, eerlijke en onpartijdige bemiddelaar die de algemene handelsverbintenis in orde brengt en aanpast, aangezien het gaat om goederen en diensten.

Consulteer Openbare bemiddelaars die erkend zijn door het Ministerie van Economische Zaken: http://www.correduriapublica.gob.mx/correduria/?P=13&lang=ES 

De Mexicaanse Notaris is een advocaat gespecialiseerd in de hogere juridische opleiding die tussenkomt bij handels-en burgerlijke zaken als notaris en juridisch adviseur van investeerders, ondernemers en particulieren.

De contracten die afgegeven worden door de Notarissen zijn een garantie van een rechtszekerheid die de Mexicaanse Staat verleent aan diegenen die haar service vragen.

De Notaris komt tussen bij onder andere: Kopen en verkopen van onroerend goed, de oprichting van bedrijven, het verstrekken van aankoopmandaten en de activiteiten van Trustmaatschappijen aan Stranden en aan Grenzen.

Consulteer het Nationaal Register van Openbare Notarissen van de Mexicaanse Republiek per entiteit: http://www2.sat.gob.mx/sitio_internet/sitio_aplicaciones/padron_fedatarios_notarios/notarios.html  

Consulteer de Nationale Associatie van Mexicaanse Notarissen, A.C.: http://www.notariadomexicano.org.mx/ 

Procedure voor het Mexicaans Instituut van Sociale Zekerheid MISZ (IMSS):

Verantwoordelijke instantie: MISZ IMSS. (http://www.imss.gob.mx )

 1. Registratie werkgever voor de MISZ IMSS:

  Consulteer deze procedure op: http://www.cofemertramites.gob.mx/intranet/co_dialog_PublishedTramite.asp?coNodes=1226973&num_modalidad=1 

  Bij het uitvoeren van een dergelijke procedure blijven bedrijven automatisch geregistreerd bij het Instituut voor de Nationale Huisvestingsfonds van Werknemers en bij het Systeem van Pensioensparen.

 2. Registratie van bedrijven bij de Verzekering voor Arbeidsrisico’s bij de MISZ IMSS:

  Consulteer deze procedure op: http://www.cofemertramites.gob.mx/intranet/co_dialog_PublishedTramite.asp?coNodes=1226956&num_modalidad=1 

  Deze procedure bij de MISZ IMSS moeten uitgevoerd worden binnen vijf werkdagen na het aannemen van arbeiders.

Procedure voor het Instituut van het Nationaal Woningfonds van de werkenden (INFWFW) (INFONAVIT):

Verantwoordelijke instantie: INFONAVIT. (http://www.infonavit.gob.mx )

Werkgevers moeten conform aan de wet:

 1. Zichzelf en hun werknemers registreren bij INFONAVIT.
 2. INFONAVIT op de hoogte brengen van adreswijzigingen en wijzigingen van naam of benaming, verhogingen of verlagingen van fiscale verplichtingen, schorsing of hervatting van activiteiten, sluiting, fusie, splitsing, verkoop en faillietverklaring en insolventie, alsook elke andere omstandigheid die invloed heeft op de registratie bij het Instituut.
 3. INFONAVIT verwittigen bij loonsverhogingen, loonsverlagingen, aanpassing van salaris, afwezigheden en handicaps en andere gegevens over de werknemer nodig voor INFONAVIT.
 4. Bepalen en betalen van de bijdragen aan het Nationale Huisvestingsfonds voor de creditering van de subaccount van de woning, alsook het onthouden en kennis nemen van kortingen in de INFONAVIT-bedrijven of, indien mogelijk, in de ontvangende instellingen als het zo bepaald was.
 5. De werkgevers worden verwacht hun werknemers te registreren door het invullen en de presentering van de lay-out die INFONAVIT autoriseert, in hun kantoren en, indien mogelijk, aan de entiteiten die daartoe gemachtigd zijn, binnen vijf werkdagen, te beginnen vanaf de datum van het begin van de arbeidsrelatie. In het geval dat werknemers hun diensten aanbieden aan meerdere werkgevers, wordt de verplichting om ze in te schrijven beken voor elke werkgever.
 6. Voor de registratie van werknemers, moeten werkgevers het aantal sociale zekerheden dat de IMSS heeft toegekend aan bepaalde werknemers voorleggen.

Consulteer: http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/patrones  

Systeem voor de Snelle Opening van Ondernemingen SSOO (SARE):

Verantwoordelijke instantie: Federale Commissie voor de verbetering van de regelgeving (COFEMER). (http://www.cofemer.gob.mx

Het Systeem voor de Snelle Opening van Ondernemingen is een schema dat de opening van bedrijven met een laag risico op een werkdag bevordert, door de identificatie van minimale federale procedures voor de oprichting en het begin van de werkzaamheden, ter vereenvoudiging, net als de afgehandelde oplossing door de federale overheid.

Daarbovenop hebben bedrijven die één van de 685 activiteiten uitvoeren (landbouw, industrie, handel en diensten) die beschouwd worden als laag openbaar risico tot drie maanden de tijd om andere federale verplichtingen te voltooien om het RFC nummer te verkrijgen . Deze bedrijven worden vernoemd in de bijlage van het Presidentieel Akkoord, gepubliceerd op 28 januari 2002 in het Publicatieblad van de Federatie, dat het systeem voor snelle opening van ondernemingen (SSOO) (SARE) beheert. Tijdens deze periode kan de Federale Overheid geen informatie eisen of bezoeken brengen om de naleving van de procedures te controleren.

Andere procedures:

In die activiteiten waar een kennisgeving van verrichting nodig is, moeten de bedrijven procedure ‘SSA-04-001-A kennisgeving van verrichting, module A eerste kennisgeving’ voorleggen aan het Ministerie van Gezondheid binnen de 10 werkdagen na de datum waarop ze de registratie van het Federaal Register van Belastingbetalers verkregen.

Consulteer deze procedures op COFEMER: http://207.248.177.30/tramites/index.aspx  

Daarbovenop moeten bedrijven bij sommige activiteiten die men specificeert als ‘kennisgeving van de registratie als bedrijf dat gevaarlijk afval genereert’, de procedure ‘INE-04-004-A Kennisgeving van bedrijf dat gevaarlijk afval genereert, Module A Algemeen’ voorleggen aan het Ministerie van Milieu en Natuurlijke grondstoffen, binnen de termijn van drie maanden, te beginnen vanaf de datum van de registratie bij het RFC.

Consulteer deze procedure op COFEMER: http://207.248.177.30/tramites/index.aspx  

De opening van nieuwe bedrijven omvat de drie takken van de overheid. Daarom is het noodzakelijk om maatregelen te stroomlijnen om de bijhorende procedures te minimaliseren.

Het succes van SSOO (SARE) hangt grotendeels af van haar inzet in de Staten en Gemeenten, omdat deze verschillende regels en procedures opstellen om een nieuwe zaak op te starten en om activiteiten te introduceren op het grondgebied.

In de meeste staten en gemeenten waar een systeem voor een snelle opening van bedrijven geldt, is het essentieel om de procedures van het gebruik en de exploitatievergunning te incorporeren.

Verantwoordelijke instantie: Belastingdienst. Ministerie van financiën  en openbare leningen. (http://www.sat.gob.mx )

Voor fiscale doeleinden zijn buitenlanders natuurlijke personen (particulieren) of rechtspersonen (vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden, onder anderen) die onder de wet van een ander land vallen. Dit is vooral wegens redenen zoals nationaliteit, woonplaats, verblijf, plaats van vestiging, of andere criteria.

Om het geldende fiscale regime uit te leggen, splitsen we buitenlanders op in:

De fiscale wetgeving beschouwt residenten in Mexico als de volgende personen:

 • Fysieke personen, binnenlands en buitenlands, die hun woning in Mexico hebben gevestigd.
 • Wanneer ze ook een woning hebben in een ander land, worden ze als resident in Mexico beschouwt als 50% van de jaarlijkse inkomsten van de fysieke persoon voortkomt uit een bron van rijkdom in dit land, als het centrum van de professionele activiteiten gevestigd is op nationaal gebied, of andere relevante gevallen.
 • De fysieke personen van de Mexicaanse nationaliteit die ambtenaar of werknemer van de Staat zijn, zelfs als de hoofdzetel van de onderneming in het buitenland ligt.
 • Rechtspersonen (vennootschappen, verenigingen en samenwerkingsverbanden, onder andere) vallen onder de Mexicaanse wetgeving, alsook de personen die de hoofdzetel of de belangrijkste zetel van hun onderneming in Mexico hebben gevestigd.

Consulteer inwoners van Mexico: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/eres_extranjero/78_2157.html  

Consulteer om meer te weten over de vorm van belasten: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/eres_extranjero/78_2161.html  

De fiscale wetgeving beschouwt residenten in het buitenland als de volgende personen:

 • De fysieke personen, in het binnenland of in het buitenland, waarvan hun hoofdwoning niet gevestigd is in Mexico. Ondanks het voorgaande, als hun hoofdwoning in Mexico is, worden ze toch als residenten in het buitenland beschouwd als hun vitale belangen niet in het land liggen, dat wil zeggen, als meer dan 50% van de jaarlijkse inkomsten niet voortkomt uit de bron van rijkdom uit Mexico, of als het centrum van activiteiten zich niet bevindt op nationaal terrein.
 • De rechtspersonen (vennootschappen, verenigingen en samenwerkingsverbanden, onder anderen) die niet vallen onder de Mexicaanse wetgeving, alsook diegenen die niet hun hoofdzetel of belangrijkste zetel in Mexico gevestigd hebben, maar meerdere vestigingen over het nationaal gebied hebben.

Consulteer residenten in het buitenland: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/eres_extranjero/78_2158.html  

Consulteer om meer te weten over de manier van belastingen: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/eres_extranjero/78_2161.html  

Douanewetgeving: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12.pdf  

Programma’s voor stimuleringsmaatregelen voor buitenlandse handel:

 • Teruggave van invoerbelastingen aan uitvoerders (DRAWBAK): Biedt de mogelijkheid om een teruggave van invoertaks te krijgen die betaald was voor de goederen die behoren tot exportgoederen.
 • Decreet voor de ontwikkeling en exploitatie van de Uitvoer van de Assemblagefabrieken (IMMEX): Het IMMEX programma is een instrument dat toelaat om tijdelijk de nodige goederen te importeren voor gebruik van een industrieel proces of voor een dienst die zich richt op de uitwerking, de verandering of de herstelling van goederen van buitenlandse afkomst voor de uitvoer of voor de verlening van exportdiensten, zonder betaling van de algemene invoertaks, van de BTW, en indien nodig, van antidumpingrechten.
 • Programma’s van sectorpromotie (PROSEC): De programma’s voor de sectorpromotie (PROSEC) is een instrument gericht op rechtspersonen die bepaalde goederen produceren, waarmee deze diverse goederen kunnen importeren aan een ad valorem tarief (Algemene Invoer Taks). Deze goederen worden dan gebruikt voor de uitwerking van specifieke producten; het maakt niet uit of de geproduceerde producten bestemd zijn voor uitvoer of voor de nationale markt.
 • Nieuwe regeling voor Gecertificeerde Bedrijven (NRGB) (NEEC): De nieuwe regeling voor gecertificeerde bedrijven (NRGB) (NEEC), is een programma dat streeft naar de versterking van de veiligheid van de toeleveringsketen van buitenlandse handel door de implementatie van de minimale veiligheidsnormen wat betreft de internationaal erkende veiligheid in de samenwerking met de privésector en dat voordelen biedt aan de deelnemende bedrijven.

Programma’s voor financiële stimuleringsmaatregelen:

 • Onmiddellijke aftrek: is een aftrek die toegepast wordt voor het aanmoedigen van investeringen over het hele land, behalve in de grootstedelijke gebieden onder invloed van Mexico Stad, Monterrey en Guadalajara. Desalniettemin is deze aftrek van toepassing op sommige projecten die het gebruik van handarbeid vereisen, die niet vervuilend zijn en die niet overvloedig water gebruiken.
 • Stimulering van federale belastingen voor bedrijven die hun vestiging niet in Mexico hebben: Aan de assemblagefabrieken (nu IMMEX) worden belangrijke betalingskortingen op de rentetaks gegeven onder bepaalde voorwaarden.
 • Federale belastingverminderingen-, en kredieten voor R&D: De bedrijven in aanmerking kunnen een fiscale korting ontvangen (en/of een belastingvermindering) van 30% van de totale uitgaven in het departement Onderzoek en Ontwikkeling (R&D), inclusief processen en ontwerp.

Programma’s voor technologische ontwikkeling en innovatie:

 • Programma’s voor het stimuleren van innovatie: Dit zijn ondersteuningsprogramma’s voor bedrijven die investeren in onderzoek, technologische ontwikkeling, en innovatie gericht op nieuwe producten, processen en diensten.
 • Internationaal fonds:dit is een Fonds van Internationale Samenwerking voor de bevordering van wetenschappelijk en technologisch onderzoek tussen Mexico en de Europese Unie; die projecten in de volgende modules ondersteunt: gezamenlijke onderzoeksprojecten en de oprichting en versterking van onderzoeksnetwerken.
 • Indien u meer informatie wenst over deze en andere programma’s, contacteer dan de Nationale Raad voor Wetenschap en Technologie (NRWT) (CONACYT): http://www.conacyt.gob.mx/FondosyApoyos/Paginas/default.aspx